2015. gada 1. septembrī mūža miegā aizmiga Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klostera iemītnieks igumens Aleksijs, laicīgajā vārdā Valērijs Kamaltdinovs. Viņš dzimis 1953. gada 10. jūlijā Ufā, Baškīrijas Republikā (tagad. Baškortostānas Republika), strādnieku ģimenē.Kopš 1974. gada pastāvīgi dzīvojis Rīgā. Rīgā D. k. Valērijs pievērsās svētajai un pestījošajai Pareizticībai, kristījās un kļuva par Trijādības baznīcas Pārdaugavā draudzes locekli.1997. gadā ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Arhibīskapa (tagad. Metropolīta) Aleksandra svētību kļuva par vienu no pirmajiem iemītniekiem atjaunotajā Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosterī.

1997. gada 26. augustā viņš tika iesvētīts par inoku ar vārdu Varsonufijs. 1998. gada 25. oktobrī Visaugstisvētītais Virsgans viņu iecēla ipodiakona kārtā, 2004. gada 27. aprīlī – iesvētīts mūka kārtā ar vārdu Aleksijs.

2007. gada 11. februārī Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klosterī ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību iesvētīts par priestermūku. Iesvētīšanu veica Augstisvētītais Daugavpils Bīskaps Aleksandrs, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vikārs (tagadējais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs).

2008. gada aprīlī Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klostera Svētarhimandrīts, uzdeva priestermūkam Aleksijam pildīt atbildīgo Jēkabpils klostera pārziņa paklausības darbu.

2010. gadā t. Aleksijs tika iecelts igumena kārtā. T. Aleksijam nācās pildīt pārziņa pienākumus grūtajā laikā, kad klostera brāļu skaits bija mazs, bet remonta un restaurācijas darbu, celtniecības un saimniecisko darbu apjoms bija ļoti liels. Klostera atjaunošanai t. Aleksijs atdeva visus savus spēkus, būdams piemērs brāļiem un strādniekiem ar savu uzcītību paklausības darba pildīšanā, pacietību un lēnprātību.

T. Aleksijs aizrautīgi un godbijīgi kalpoja dievkalpojumus klostera baznīcās, ar prieku uzņēma daudzos svētceļniekus, kuri klosterī ieradās no tuvām un tālām vietām. Par savu uzcītīgo darbu 2011. gadā uz Sv. Pashas svētkiem tika apbalvots ar tiesībām nēsāt palicu.

2013. gada maijā igumens Aleksijs veselības stāvokļa dēļ tika atbrīvots no Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klostera pārziņa pienākumu pildīšanas. Savu spēku iespējās viņš turpināja savu kalpošanu Jēkabpils klosterī – pastāvīgi kalpoja klostera baznīcās, pieņēma svētceļnieku grēksūdzes, veica citus paklausības darbus.

Pēdējos dzīves mēnešus viņa stāvoklis bija ļoti smags. Bet arī šajā laikā t. igumens Aleksijs nezaudēja gara mundrumu, viņam piemītošo dzīvesprieku, labestību un laipnību. Viņš centās katru dienu atnākt uz baznīcu, atvieglojumu slimībā meklēja ne tik daudz medikamentos, cik lūgšanās.

Igumens Aleksijs (Kamaltdinovs) Kunga priekšā stājās 2015. gada 1. septembrī.

Visžēlīgais Kungs lai dod dusu aizmigušā draudzes gana dvēselei Savos mūžīgajos mājokļos.

Lūdzam visus pareizticīgos kristiešus lūgties par jaunaizmigušā Dieva kalpa igumena Aleksija (Kamaltdinova) dvēseles dusu.

Jēkabpils Svētā Gara klostera pārzinis igumens Makārijs ar klostera brāļiem